>> รูปแบบและโครงสร้างของ HTML

 

รูปแบบและโครงสร้างของ HTML

ประวัติความเป็นมาของ HTML

HTML เป็นภาษาที่เป็นภาษาในการกำหนดรูปแบบอักษรในเอกสาร หรือ Markup Language เท่านั้น ไม่ใช่เป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรมแบบภาษาอื่นๆ
ภาษา HTML เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสื่อสารบนระบบ Internet โดยมาตราฐาน โปรโตคอล ที่ชื่อว่า HTTP (Hypertext Transfer Protocol) สำหรับการ
สื่อสารระหว่างเครื่องให้บริการ หรือ Web Sever ส่วนสถานีรับ หรือ Client ก็ใช้โปรแกรมประเภท Web Browser ที่พัฒนาขึ้นสำหรับอ่านข้อความที่เป็น Web Page 
โดยเฉพาะ เช่น NetScape หรือ Internet Explorer เป็นต้น

โครงสร้างของภาษา HTML

โครงสร้างหลักของภาษามี Tag ที่ประกอบจากวงเล็บ <TAG name> เป็นตัวเปิดการควบคุมอักษร และ ปิดการควบคุมอักษรด้วย </TAG name> โดยมีเครื่อง
หมาย / อยู่ใน Tag คือ การปิดการควบคุมใน Tag ต่างๆ ก็ จะมี Tag ที่อยู่เดี่ยว (Single) กับ Tag ที่ต้องประกอบกันเป็นชุด (Com posite) และ ใน Tag แต่ละตัวก็
อาจจะมี Attribute เพื่อขยาย ความหมายหรือเพิ่มการควบคุม Tag ได้อีกด้วย นอกจากนั้น HTML สามารถทำ Comment ได้ด้วยการใช้ <!-- และจบด้วย !> ก็
เพื่อที่จะไม่ต้องแปลสัญลักษณ์ ที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายทั้งสองนี้

Tag ในภาษา HTML ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

<HTML> และ </HTML>

คือ Tag ที่ใช้เพื่อกำหนดว่าเอกสารต่อไปนี้ เป็นเอกสาร HTML เป็น Markup Language

<HEAD> และ </HEAD>

คือ Tag ที่ใช้กำหนด ส่วนหัวของเอกสาร HEAD ไม่ได้เป็นส่วนของเอกสารภายใน แต่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โดยจะมี <METHA> Tag เป็นตัว
กำหนดคุณสมบัติต่าง การกำหนด Keyword ก็ให้รู้ว่าเว็บของเราคืออะไร ? เป็นคำสั่งควบคุมการทำงานของเว็บให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำหรับการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ ด้วยวิธี Search Engine

<TITLE> และ </TITLE>

คือการระบุข้อความที่ต้องการให้เป็นส่วนหัวของเอกสารที่จะปรากฏอยู่ที่ Taskbar ใน Browser โดย Title จะเป็นส่วนหนึ่งของ Head เช่น <title>ยินดีต้อน
รับครับ</title>
จะปรากฏให้เห็นรายละเอียดอยู่ด้านบน Taskbar ด้านบน

<BODY> และ </BODY>

คือ Tag ที่บอกถึงลักษณะต่างๆ ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งใน Body นั้นจะมี Attribute ต่างๆ ได้แก่ BGCOLOR="#xxxxxx", TEXT="#xxxxxx" เป็นต้น โดย-
ตรง xxxxxx ก็ให้ใส่เป็น เลขรหัสสี 6 หลัก ลงไป (ไปดูรหัสสีได้ที่ http://www.thairgb.cjb.net/ ครับ มีรวมรหัสมากกว่า 500 สี) โดยสีแต่ละสีก็จะมีรหัสเป็นของ
ตัวเองครับ เช่น ff0000 คือ สีแดง เป็นต้นครับ

บทความจากเว็บไซต์ codetukyang.com