>> ประเภทของข้อมูล

 

ประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล ความหมาย
CHAR[ACTER](n) เก็บข้อมูลประเภทอักขระหรือสตริง ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร หรือตัวเลขทีไม่ได้ใช้ในการคำนวณ โดยมีความกว้าง n ตามที่ระบุไว้
VARCHAR(n) เก็บข้อมูลประเภทอักขระหรือสตริงที่มีขนาดไม่คงที่ โดย n คือความกว้างสูงสุดที่ข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลได้
NUMERIC(w,d) เก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีความกว้างเท่ากับ w หลักและมีทศนิยมเท่ากับ d ตำแหน่ง
INTEGER เก็บข้อมูลประเภทตัวเลข จำนวนเต็ม ความกว้างของข้อมูลประเภทนี้ จะแตกต่างกันตาม DMBS แต่ละประเภท เช่น dBase IV เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม บวกไม่เกิน 11 หลัก และจำนวนเต็มลบไม่เกิน 10 หลัก นั่นคือจะมีค่าช่วง –9999999999 ถึง 99999999999
SMALLINT มีความหมายเหมือน INTEGER เพียงแต่จะเก็บตัวเลขจำนวนเต็มที่น้อยกว่า คือ ระหว่าง –99999 ถึง 99999
DATE เก็บข้อมูลประเภทเดือน วัน ปี
LOGICAL เก็บข้อมูลประเภทตรรก คือ T แทนค่าจริง และ F แทนค่าเท็จ
FLOAT(x,y) เก็บข้อมูลตัวเลขซึ่งเขียนในรูปของ 10 ยกกำลัง

บทความจากเว็บไซต์ aspchapter.com